شرایط استرداد محصول

کلیه محصولات ارزه شده طبق قوانین مربوطه تا ۷ روز قابل استرداد میباشند.